ข้อมูลพื้นฐาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน

บอร์ดย่อย: 1.1.ผู้บริหารหน่วยงาน, 1.2.นโยบายของผู้บริหาร, 1.3.โครงสร้างหน่วยงาน, 1.4.อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง, 1.5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH, 1.6.ยุทธศาสตร์, 1.7.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, 1.8.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560, 1.9.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

* 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี

ไม่มีกระทู้ใหม่ 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีชองหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

* 5. หลักเกณฑ์ชั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ชั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

บอร์ดย่อย: 7.1.แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา, 7.2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี, 7.3.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง, 7.4.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์, 7.5.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สชร. 1)

* 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

* 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประซาซนตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราซการ พ.ศ. 2558)

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประซาซนตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราซการ พ.ศ. 2558) และผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

* ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวประกวดราคา รับสมัครงาน

* ข่าวประชุมอบรม

ITA ความโปรงใสจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความโปร่งใส (Transparency)

บอร์ดย่อย: ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, EBIT1, EBIT2, EBIT3, EBIT4, EBIT5, EBIT6, EBIT7, EBIT8, EBIT9

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability)

บอร์ดย่อย: EBIT10, EBIT11, EBIT12, EBIT13, EBIT14, EBIT15, EBIT16

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free)

บอร์ดย่อย: EBIT17

ไม่มีกระทู้ใหม่ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

บอร์ดย่อย: EBIT18, EBIT19, EBIT20, EBIT21, EBIT22, EBIT23, EBIT24

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

บอร์ดย่อย: EBIT25, EBIT26

คลังข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข

กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
โรงพยาบาลท่าตูม จ.สุรินทร์ - Info Center

1 กระทู้ ใน 1 หัวข้อ โดย 4 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: WilfredLue
กระทู้ล่าสุด: "GROW SOCIAL MEDIA - Pric..." ( เมษายน 28, 2019, 10:32:16 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 9 (ธันวาคม 27, 2018, 11:23:25 AM)